CZĘSTOCHOWA
8 maja (sobota)


TORUŃ: Zbiórka i wyjazd w godzinach rannych.
Jedziemy przez Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Włocławek i Kowal - można dosiąść się na trasie. 

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA
Zespół klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie został uznany za pomnik historii w 1994 roku. Miejsce to jest najważniejszym sanktuarium maryjnym w Polsce i funkcję tę pełni niezmiennie od początków swojego istnienia. Założony w 1382 roku klasztor paulinów, usytuowany na pograniczu trzech ziem dawnego Królestwa Polskiego: Małopolski, Wielkopolski i Śląska, stał się opiekunem cudami słynącego obrazu Matki Boskiej, obiektu narastającego przez stulecia kultu, celu licznych pielgrzymek także spoza granic kraju. Po zwycięskiej obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku Matka Boska Częstochowska ogłoszona została Królową Korony Polskiej. Ten swoisty, narodowy charakter kultu pozostaje do dziś unikalną cechą jasnogórskiego sanktuarium, pełniącego rolę ideowego łącznika i konsolidującego symbolu od pokoleń obecnego w świadomości Polaków, oddziałującego szczególnie silnie zwłaszcza w trudnych momentach dziejowych.

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA – SALA RYCERSKA
Jako reprezentatywny salon klasztoru Sala Rycerska była miejscem uroczystości klasztornych. W latach 1656, 1657, 1661 odnotowano w źródłach klasztornych posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej. Król Polski Jan Kazimierz w roku 1661 wykorzystał Salę Rycerską jako królewską salę tronową. 4 lutego tego samego roku odbywała się w niej audiencja dla posłów kozackich, zaś następnego dnia - dla posłów cara Aleksandra Michajłowicza. Pomieszczenie to wykorzystano również w czasie ślubu Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Habsburżanką, który odbył się na Jasnej Górze w 1670 r., oraz zapewne w czasie pielgrzymki Jana III Sobieskiego przed bitwą pod Wiedniem w 1683 r.

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA – MUZEUM 600-LECIA JASNEJ GÓRY
Ekspozycja muzeum podzielona jest na trzy wątki. Pierwszy z nich ilustruje dzieje Cudownego Obrazu oraz związanego z nim kultu. Tutaj znajdują się wota reprezentatywne dla różnych grup pielgrzymów, w tym m.in. wybitnych przedstawicieli świata sztuki i literatury, więźniów z obozów koncentracyjnych z Dachau i Oświęcimia, a także wota Jana Pawła II. W centralnej części ekspozycji, umieszczone są trzy spośród ośmiu sukienek zdobiących Cudowny Obraz Matki Bożej. 

Drugi wątek wystawy związany jest z obecnością paulinów, która przedstawiona została na dziełach sztuki malarskiej ukazujących różne epizody historyczne odnoszące się do kultu św. Pawła i powstania zakonu na Węgrzech oraz najświetniejsze postacie z dziejów polskiej prowincji paulinów i jasnogórskiego konwentu.

Wątek trzeci Muzeum 600-lecia dotyczy kulturotwórczej działalności paulinów. Tutaj znalazły swoje miejsce przykłady twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej samych paulinów, a także wybitnych twórców pracujących dla klasztoru.

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA – BASTION ŚW. ROCHA
Na powierzchni bastionu możemy podziwiać szereg zachowanych armat, które broniły Jasną Górę przez wojskami szwedzkimi w 1655 r. Wewnątrz bastionu w specjalnie przygotowanych salach znajduje się Skarbiec Pamięci Narodu. W najstarszej części bastionu znajduje się ekspozycja „Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Wystawa obejmuje zabytki powstałe do XVIII w., w tym zbiór broni przetrzymywanej wcześniej w jasnogórskim arsenale. Druga ekspozycja obrazuje dzieje walki i martyrologii Polaków w okresie od zaborów, aż po czasy „Solidarności”. Zobaczyć można dary wotywne Lecha Wałęsy, mundury wojskowe prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego czy pokaźny zbiór odznaczeń pułkownika Białkiewicza. Osobna część opowiada historię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 

TORUŃ: Powrót z wycieczki w godzinach wieczornych.


Cena: 140 zł/os.

Cena wycieczki zawiera:
- przejazd autokarem oraz opłaty drogowe
- realizacja programu
- usługi pilockie
Bilety wstępów płatne indywidualnie (ok. 10 zł/os.)

Zgłoszenia na wycieczkę:
- TYLKO telefonicznie 570 104 750 


AMICUS TRAVEL